Kutsal kitaplar kaç sayfadır

çok sağolun ama ben sayfalarını sordum yani hz.musaya indirilen tevrat kaç sayfa dır gibi

17 yorum

#1Nur24/01/2010, 12:51

Kutsal kitaplar kaç sayfadır? müskülünüz için cevap için bekliyor.

#2fatma25/01/2010, 00:05

lütfen inceleyin

#3sadegul25/01/2010, 13:20

size kutsal kitaplarla ilgili soru sordum ve yanıtını tam alamadım çünkü ben size hz.musa,hz.davud,hz.isa ve hz.muhammed e indirilen kutsal kitabın kaç sayfa oldugunu sordum

#4ayfer26/01/2010, 03:21

eğer okursanız göreceksiniz

#5canan ozcan26/01/2010, 12:29

slm kaç sayfa kutsal kitaplar ama aaaaaaaaaaa

#6sarten_200627/01/2010, 00:33

DÖRT BÜYÜK KUTSAL KİTAP

KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da
insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara kutsal kitap denir.
Bu kitapların kutsal sayılmaları Allah’ın sözlerini içermelerindendir.
Kutsal kitaplar hangi adlarla anılır? Kutsal kitaplara, ilâhî kitap, semavi kitap da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracıl›ğ› ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar, sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanın yararına olan kurallar, emir ve yasaklar içerirler. Bütün bunların tek bir amacı vardır. O da insanlığın mutluluğudur.

ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?

Vahiy, bir .eyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Dini anlamı ise, Allah
tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgi demektir. Tanrının buyruk ve emirlerinin Peygambere duyrulmasına vahiy denir. Yüce Allah emir ve yasaklarını hangi yollarla peygamberlerine ulaştırmıştır? Yüce Allah, emir ve yasaklarını peygamberlere, doğrudan veya melek (Cebrail)
vasıtasıyla ulaştırmıştır. Vahiy yoluyla ula.şan kutsal kitaplar bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar bize güzel ahlâk sahibi olmanın yollarını öğretir. Allah’ın emir ve yasakları, insanların iyiliği, sağlık ve mutluluğu için gönderilmiş.tir. Kutsal kitaplarda hangi konular bulunmaktadır?
Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiş.tir. Tarih boyunca insanoğlu zaman zaman Allah’ın bildirdiği yoldan ayrılıp, putlara tapmalardır. Bunun sonucunda Allah, o insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy göndermi.ştir. Bu vahiylerde, insanların Yüce Yaratıcıya ibadet ve itaat etmeleri, kötü Alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve iyi huylar› benimsemeleri istenmektedir. İbadetlerin insanlara öğretilmesi, Tanrı nın buyruklarının insanlara iletilmesinde vahyin dolaysıyla kutsal kitapların ve peygamberlerin i.lşevi çok önemlidir. Kötü ahlâkın yaygınlaştığına., huzur, güven ve barışın yok olduğu durumlarda Allah, kutsal kitaplar
göndermiş. ve bu ki-taplardaki öğütlere uyulmasını istemiştir.

Biz müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitaplarin hepsine inanız
Kuran› Kerim Peygamberimize indirildişi gibi titizlikle korunmuş ve hiçbir
deği.şikliğe uğramamıştır. Çünkü Allahü Teala bir ayette "Onu biz indirdik. Onun koruyucusu ve muhafaza edicisi de biziz." buyurmaktadır.

Dört büyük ilahi kitap

a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.
Allah taraf›ndan peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)
denilir.Sahifeler .u peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50
sahife Hz. ş.it, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam
100 sahifedir.

Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlar›na gelir. Yahudi dininin kutsal kitab› Tevrat be. Kitaptan oluşur. Bunlar;
Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye
Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük birincisidir.

Tevrat’› insanlara yol gösterici (Ali ‹imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak
( Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyat›na Tanah, sözlü dini
edebiyatına ise Talmut ad› verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına
Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.
Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal
kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına
gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.
Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.
Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmi.ştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.
Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran-› Kerim, Allah’tan geldiği .ekliyle korunmu., günümüze kadar değeri.meden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.
Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuran› Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.
Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı. Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara "vahiy kâtipleri" denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde .öyle buyrulmaktadır."…Halbuki biz
vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça
parça okuduk." Kuranın ilk ayeti, 610 yında Hira mağarasında vahiy meleği
Cebrail tarafından getirilmiştir.
Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.

#7husbant27/01/2010, 06:23

incil kaç sayfadır

#8pink27/01/2010, 18:37

tevrat kaç sayfadır

#9tubican28/01/2010, 07:12

kutsal kitaplar kaç suhuftur

#10numune0928/01/2010, 19:41

kutsal kitaplar kac suhuftur ve kaç sayfa olarak gönderilmiştir

#11muna29/01/2010, 01:20

kuranıkerim 640 sayfadandır

#12admin19/04/2010, 23:02

1. KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?
Bir dinin esaslarını bildiren kitaba “kutsal kitap” denir. Her şeyi ve insanı yaratan Yüce Allah’tır. 0
yarattığı insanın gereksinimlerini bilir. insanla ilgili her türlü bilginin de sahibidir. Yüce Allah, insanların gereksinimlerine göre gereken bilgileri peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. Nelere inanılacağını, nasıl ibadet edileceğini, güzel ahlak kurallarını içeren kitap, “kutsal kitap” tır. İslam dininde kutsal kitaplara inanmak, iman esaslarındandır.
Bütün dinlerde kutsal kitap anlayışı vardır. Zira dinler, inananlarına mesajlarını ve öğütlerini kutsal kitaplarda bildirirler. Ayrıca bunlarda birey ve toplumun uyması gereken her türlü davranış şekilleri, yer almaktadır. Bu bakımdan ilahi olmayan dinlerde de “kutsal kitap” bulunabilir. Bunlar, genellikle ilahi kitaplardan derlenmiş kitaplar olarak değerlendirilmektedir.
2. ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?
Vahiy kelimesi sözlükte “ani telkin” anlamına gelir. Dini terim olarak “Allah’ın peygamberlerine gönderdiği ilahi sözler, emir, yasak ve tavsiyeleri içeren ilahi bilgiler” demektir. Vahiy, aracılı veya aracısız olarak gelmiştir. Aracısız vahiyde Allah, manayı peygamberin kalbine doğdurur. Aracılı olan ise ya elçi ile olur veya elçisiz. Elçi ile olursa vahiy meleği Cebrail, vahyi getirip peygambere bildirir. Elçisiz aracılı vahiyde ise peygamber Allah’ın sözlerini işitir; fakat O’nu göremez. Allah’ın insanlara değişik zamanlarda gönderdiği büyük kutsal kitapların sayısı dörttür. Bunlar ise, sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranıkerim’dir. Şimdi bunları sırasıyla daha ayrıntılı olarak tanıyalım.
3.1. Tevrat:
Tevrat, ibranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber 0, Allah tarafından Hazreti Musa’ya indirilen kutsal kitabın da adıdır. Tevrat’ın bir diğer adı da “Ahd-i Atik” (Eski Antlaşma) dir. Her Müslüman, Tevrat’ın Allah tarafından Hz. Musa’ya gönderildiğine inanmaktadır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, daha önce israiloğullarına (Yahud e) verilen değildir Bundan dolayı, Müslümanlar Tevrat’ın tahrip edilmemiş asıl nüshasına inanırlar Yüce Allah da asıl Tevrat’a Kuran da şöyle işaret etmiştir; ”Biz, içinde doğru rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik…” 1
3.2. Zebur:
Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Davut’a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Dinimize göre, Müslümanların Zebur’a da inanmaları gerekmektedir. Her Müslüman, Zebur’un Allah tarafından Hz. Davut’a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Nitekim Kuranıkerim’de bu konuda, “Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut’a da Zebur’u verdik.” 2 buyrulmaktadır. Bugün Zebur’un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat’ın içinde mezmurlar adı ile yer alan kısmın, Hz. Davut’a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dini hükümler getirmediği kabul edilmektedir .
3.3.İncil:
İncil kelime olarak “müjde” anlamına gelir. Hz. İsa’ya gönderilen kutsal kitaptır. İncil, Hz. İsa hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu yüzden değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir .325 tarihinde İznik’ de toplanan Konsilin kabul ettiği dört İncil şunlardır: 1. Matta, 2. Markos, 3. Luka, 4. Yuhanna
Bunların dışındaki İncilleri ise İznik Konsili yok etmiştir. Bugün, havarilerden Barnaba tarafından yazıldığı ileri sürülen bir İncil’den de söz edilmektedir. Bu İncil, diğerleriyle bir çok bakımdan, uyuşmamaktadır. Bunların başında ise tevhit ilkesi gelmektedir. Barbana İncil’i diğerlerinin aksine Tevhit ilkesini kabul etmektedir.
Barnaba İncil’inin orijinal bir nüshasının Paris’te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüshasının da Vatikan’da papalık kütüphanesinde olduğu bildirilmektedir. İncil’de esas itibariyle İsa’nın hayat hikayesi ile ahlaki öğretiler yer almaktadır. İncil, hukuki düzenlemelere yer vermez. Hıristiyanlar aynı zamanda Tevrat’ı da kutsal kitap olarak kabul ettikleri için hukuki düzenlemeler konusunda Tevrat’ı esas alırlar. Hıristiyanlar Tevrat’a Ahd-i Atik (Eski Ahit), İncil’e Ahd-i Cedit (Yeni Ahit) adını vermişlerdir .Zebur da dahil olmak üzere hepsini bir arada toplayan büyük kitaba da kutsal kitap anlamında “Kitabı Mukaddes” demektedirler.
3.4. Kur’an:
Kuranıkerim, Allah’ın Hz. Muhammed (S.A. V .) aracılığı ile bütün insanlara gönderdiği vahiylerin toplandığı kitabın adıdır.
Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an, Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.
Kur’an, Hz. Peygamber’e 23 sene içerisinde ayet ayet, sure sure indirilmiştir. 114 sure ve 6666 ayet olan Kuran’ın ilk suresi Fatiha, son süresi ise, Nas süresidir. Kuran’ın her yirmi sayfasına cüz denir. Otuz cüzden oluşan Kur’an, Hz. Muhammed tarafından da ayet ayet yazdırılmış ve korunmuştur. Ayrıca her gelen ayet, çoğu Müslüman tarafından ezberlenmiştir. Bu bakımdan ilk defa dünya tarihinde yazı ile ezber yöntemi ikisi bir arada kullanılmıştır. Böylece Kuranıkerim iki yoldan korunmuştur. Dolayısıyla onda hiçbir değişiklik yapılmamış ve ona hiçbir insan sözü karıştırılmamıştır. Yüce Allah, Kuran’ı kendisinin koruyacağını bildirmiştir: ”Doğrusu kitabı (Kuran-ı) biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.” 1
4. KUTSAL KİTAPLARA İMAN, İMANIN ŞARTLARINDANDIR
İslam’da iman esasları, birbirleriyle bağlantılıdır. Bundan dolayı, kitaplara iman, diğer iman esaslarından ayrılmaz. Allah’a inanmak, bizi onun peygamber gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygambere iman da onların Allah’tan getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmeyi gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler de Allah’ın kitaplarında bildirilenlerdir. Öyleyse iman esasları bir bütündür. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olmaz. Ben Müslüman’ım diyen hiçbir kimse, ben Kuran’a inanırım ama Tevrat’a, Zebur’a, İncil’e inanmam diyemez. Bunun gibi, Kuran’ın şu ayetine inanırım, şuna inanmıyorum da diyemez. Derse, imanın bütünlüğü ve Allah’a inanmanın bir değeri kalmaz. Bu, Allah’a güvenmemek anlamına gelir.
5. KURAN’IN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
1. Dinimizi Öğrenmek İçin Kutsal Kitabımıza Başvuralım
Yüce Allah Kuran-ı, insanlara doğru yolu göstermek için göndermiştir. Kuran’ da, Allah’ın istediği gibi iyi, doğru, dürüst insan olmanın yolları anlatılmaktadır. Kuran’ı okuyup anlayan insan, onda en doğru inanış esaslarını, en güzel ahlak kurallarını ve dinin en temel kural ve ilkelerini bulabilmektedir. Bunun için, Kuran’ı okuyup anlamak çok gerekli ve faydalıdır. Allah’tan yeni bir kitap gelmeyeceği için yeni ihtiyaçlara göre Kuran’ın zaman zaman yeniden yorumlanması (tefsir edilmesi) gerekir. işte Kuran tefsirleri böylece ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır.
Kuran’ı Arapça aslından okumak ibadet sayılmış ve sevap kabul edilmiştir. Bunun için Müslümanlar, Kuran okumaya çok önem vermişlerdir. Şurası bir gerçek ki Kuran sadece yüzünden ve ibadet niyetiyle okunmak için gönderilmemiştir. Asıl olan, Kuran’ın manasını anlamaktır. işte bu yüzden, Müslümanlar, kendi dilleriyle yapılmış olan meal ve tefsirleri okumalı ve üzerinde düşünmelidirler. Bu da bir ibadettir ve çok sevaptır.
5.2. Davranışlarımızda Kutsal Kitabımızdaki Öğütleri Dikkate Alalım
Davranışlarımıza yönelik öğütlerin Kuran’da yer aldığının Yüce Allah şöyle bildirmektedir: ”Andolsun ki biz Kuran’ı öğüt almak için kolaylaştırdık…” 2 Buna göre, Kuran, aynı zamanda bir öğüt kitabıdır.
Davranışlarımızı Kuran’ın öğütlerine göre düzenlediğimizde başlıca şu ahlaki özellikler karşımıza çıkıyor:
a Adaletli olmak b. Doğruluktan ayrılmamak c. Utanma duygusuna sahip olmak ç. Ölçülü olmak d. Hoşgörülü olmak e. Yumuşak huylu olmak f. Güvenilir olmak g. Cömert olmak h. Sabırlı davranmak, aceleci olmamak 1. Böbürlenmemek, kibirli yürümemek i. Vefalı olmak, nankör olmamak j. Büyükleri saymak, küçükleri sevmek k. Yoksulu, yetimi, kimsesizi kollamak 1. Haram yememek, kul hakkını gözetmek gibi
Müslüman olarak günlük hayatta Kuran’ın öğütlerini dikkate almalıyız; onları davranışlarımızda rehber edinmeliyiz. O zaman huzuru ve mutluluğu daha çabuk yakalarız.
6. KUTSAL KİTAPLARDAN ÖĞÜTLER
Kutsal kitaplar, insanlar tarafından yazılmış kitaplardan çok farklıdır. Çünkü onlar, Allah’ın sözleridir. Bu sözler, insanlara öğütler vererek doğru yolu göstermektedir. Şimdi bu kutsal kitaplardan sırasıyla bazı öğütleri aktaracağız.
a. Tevrat’tan Öğütler: “Babana ve anana hürmet et, ta ki Allah’ın, sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.” , “Katletmeyeceksin.” , “Zina etmeyeceksin.” , “Çalmayacaksın.”
b. Zebur’dan Öğütler: “Kamil insana göz koy ve doğru adama bak; Çünkü akıbet selamet ehlinindir. Fakat asiler birlikte yok olacaklar; Kötülerin sonu kesilecektir” , “Ne mutludur °.adama ki düşüncelere bakar; Şer gününde Rab onu kurtarır.”
c. İncil’den Öğütler: “Ne mutlu merhametli olanlara; çünkü onlara merhamet edilecek. Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allah’ı görecekler.” “Ve işte, biri İsa’ya gelip dedi: Ey muallim ebedi hayatım olsun diye ne iyilik yapayım? Ve İsa ona dedi: iyilik için neden bana soruyorsun? iyi olan biri vardır; fakat sen hayata girmek istiyorsan emirleri tut. 0, İsa’ya: Hangilerini, dedi. İsa da: ‘Katletmeyeceksin; zina etmeyeceksin; çalmayacaksın; yalan şahadet etmeyeceksin; babana ve anana hürmet edeceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin’ dedi.”
ç. Kuran-kerim’den Öğütler: “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmının, yalan yemin ve şahadet ile yemeniz için o malları hakimlere (yetkililere veya mahkeme hakimlerine el altından) vermeyin.” 1
“Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın her türlü hareket ve davranışınızda dürüst olun, çünkü Allah dürüstleri sever.” 2
“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin (barışçı olun). Sakın şeytanın peşinden gitmeyin çünkü 0, sizin aşikar düşmanınızdır.” 3
“(inananlar) Sabrederler, dürüst olurlar, huzurda (Allah’ın) boyun bükerler, hayıra harcarlar ve seher vaktinde Allah’tan bağış dilerler.” 4
Görüldüğü gibi ilahi kitapların hepsi insana doğruluğu, dürüstlüğü öğütlemektedirler. Herkese iyilik yapmayı, kötülükten sakınmayı istemektedirler. Kısaca onlar, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını hedeflemektedirler.

#13şerife döndü aktaş18/10/2010, 15:07

her şey için teşekkürler çok güzel bilgiler yazmışsınız. allah emeğinizin karşılığını verir inşallah. yalnız şu dört büyük kutsal kitap kaç sayfa yazarsanız seviniriz.

#14bilgenur07/10/2013, 15:08

DÖRT BÜYÜK KUTSAL KİTAP
KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da
insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara kutsal kitap denir.
Bu kitapların kutsal sayılmaları Allah’ın sözlerini içermelerindendir.
Kutsal kitaplar hangi adlarla anılır? Kutsal kitaplara, ilâhî kitap, semavi kitap da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracıl›ğ› ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar, sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanın yararına olan kurallar, emir ve yasaklar içerirler. Bütün bunların tek bir amacı vardır. O da insanlığın mutluluğudur.
ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?
Vahiy, bir .eyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Dini anlamı ise, Allah
tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgi demektir. Tanrının buyruk ve emirlerinin Peygambere duyrulmasına vahiy denir. Yüce Allah emir ve yasaklarını hangi yollarla peygamberlerine ulaştırmıştır? Yüce Allah, emir ve yasaklarını peygamberlere, doğrudan veya melek (Cebrail)
vasıtasıyla ulaştırmıştır. Vahiy yoluyla ula.şan kutsal kitaplar bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar bize güzel ahlâk sahibi olmanın yollarını öğretir. Allah’ın emir ve yasakları, insanların iyiliği, sağlık ve mutluluğu için gönderilmiş.tir. Kutsal kitaplarda hangi konular bulunmaktadır?
Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiş.tir. Tarih boyunca insanoğlu zaman zaman Allah’ın bildirdiği yoldan ayrılıp, putlara tapmalardır. Bunun sonucunda Allah, o insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy göndermi.ştir. Bu vahiylerde, insanların Yüce Yaratıcıya ibadet ve itaat etmeleri, kötü Alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve iyi huylar› benimsemeleri istenmektedir. İbadetlerin insanlara öğretilmesi, Tanrı nın buyruklarının insanlara iletilmesinde vahyin dolaysıyla kutsal kitapların ve peygamberlerin i.lşevi çok önemlidir. Kötü ahlâkın yaygınlaştığına., huzur, güven ve barışın yok olduğu durumlarda Allah, kutsal kitaplar
göndermiş. ve bu ki-taplardaki öğütlere uyulmasını istemiştir.
Biz müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitaplarin hepsine inanız
Kuran› Kerim Peygamberimize indirildişi gibi titizlikle korunmuş ve hiçbir
deği.şikliğe uğramamıştır. Çünkü Allahü Teala bir ayette “Onu biz indirdik. Onun koruyucusu ve muhafaza edicisi de biziz.” buyurmaktadır.
Dört büyük ilahi kitap
a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.
Allah taraf›ndan peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)
denilir.Sahifeler .u peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50
sahife Hz. ş.it, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam
100 sahifedir.
Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlar›na gelir. Yahudi dininin kutsal kitab› Tevrat be. Kitaptan oluşur. Bunlar;
Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye
Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük birincisidir.
Tevrat’› insanlara yol gösterici (Ali ‹imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak
( Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyat›na Tanah, sözlü dini
edebiyatına ise Talmut ad› verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına
Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.
Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal
kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına
gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.
Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.
Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmi.ştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.
Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.
İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran-› Kerim, Allah’tan geldiği .ekliyle korunmu., günümüze kadar değeri.meden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.
Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuran› Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.
Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı. Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara “vahiy kâtipleri” denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde .öyle buyrulmaktadır.”…Halbuki biz
vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça
parça okuduk.” Kuranın ilk ayeti, 610 yında Hira mağarasında vahiy meleği
Cebrail tarafından getirilmiştir.
Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.

#15bilgenur07/10/2013, 15:09

Kökenbilim[kaynağı değiştir]

Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçeye uyarlanışıdır. İbranice “öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa” anlamına gelir.
Tevrat’ı oluşturan kitapların İngilizce ve bazı diğer Batı dillerinde kullanılan adları, Tevrat’ın 2. yüzyılda yapılmış Yunanca çevirisinden gelmiştir. Yunanca ismi olan Pentatefhos, penta (beş) ve tefhos (nüsha,fasikül) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.
Hıristiyanlık, Tevrat’ı ve Tanah’ın diğer kitaplarını kutsal kabul eder, ancak Tanrı’nın İsa vasıtasıyla yeni bir ahit getirdiğini kabul eder. Bu nedenle Musevi Kutsal Kitabını Eski Ahit olarak adlandırır. Yahudilik, İsa’yı ve Yeni Ahit’i kabul etmediği için Tanah’ın Eski Ahit olarak adlandırılmasını uygun bulmaz.
Tevrat’ın yazılması[kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız: Ahit eleştirisi
Tevrat’ın yazılmasıyla ilgili uzun süre en çok kabul gören teori Belgesel hipotezdi. Ayrıca, Tevratın yazılması ve Tevrat anlatılarının Sümer efsaneleriyle benzer imgeler ve hikayeler içermesi konusunda Muazzez İlmiye Çığ’ın görüşleri şöyledir:”İsrail bilginleri Babil kitaplıklarından aktarmışlar. MÖ 5. yüzyılda da Babil kralı Nebukadnezar Filistin’i alınca oradaki Yahudilerin en bilginlerini alıp Babil’e götürüyor. Onlar orada boş durmuyorlar, Sümer bilginlerinin aktardıkları bilgilerden yararlanıyorlar. Bilginler Babil’den döndükten sonra Tevrat yazılmaya başlanıyor.”[1]
Tevrat’ın bölümleri (Musa’nın Beş Kitabı)[kaynağı değiştir]

Tekvin veya Yaratılış:
Dünyanın ve insanın yaratılışını, cennetten kovuluşu, Nuh Tufanını, İbrani halkının ataları olan İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf’u anlatır.
Çıkış veya Mısır’dan Çıkış:
Yahudi halkının Musa önderliğinde Mısır’dan çıkışını ve 40 yıl boyunca Sina çölünde dolaşmasını, on emrin indirilişini, temel yasaların kabulünü anlatır.
Levililer:
Harun’un oğullarının kâhin atanmasını ve eski İsrail’in tapınma düzenini anlatır.
Sayılar veya Çölde Sayım:
İsrail halkının Sina Dağı’ndan göçüp Kenan ülkesinin doğu sınırına varıncaya kadar başından geçenleri anlatır. Ayrıca Kenan sınırında Tanrının Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.
Tesniye veya Yasa’nın Tekrarı:
Musa’nın ölümünden önce Moav Çölü’nde halkına verdiği öğütleri içerir.
İslam inancında Tevrat[kaynağı değiştir]

Kur’an’da Tevrat’ın Allah tarafından Musa peygambere indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilir;
“Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa’ya da Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler.” (En’am Suresi, 154. ayet)
“Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa’nın kitabı vardır. Bu (Kur’an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.” (Ahkaf Suresi, 12. ayet).
Müslümanlar Tevrat’ı kutsal kabul eder, ancak Tevrat’ın özgün metninin zamanla tahrif edildiğine inanırlar.

#16bilgenur07/10/2013, 15:12

nazire,ilayda selam ben bilge bu siteye bakın gı.bende yazdım!

#17bilgenur07/10/2013, 15:12

1. KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?
Bir dinin esaslarını bildiren kitaba “kutsal kitap” denir. Her şeyi ve insanı yaratan Yüce Allah’tır. 0
yarattığı insanın gereksinimlerini bilir. insanla ilgili her türlü bilginin de sahibidir. Yüce Allah, insanların gereksinimlerine göre gereken bilgileri peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. Nelere inanılacağını, nasıl ibadet edileceğini, güzel ahlak kurallarını içeren kitap, “kutsal kitap” tır. İslam dininde kutsal kitaplara inanmak, iman esaslarındandır.
Bütün dinlerde kutsal kitap anlayışı vardır. Zira dinler, inananlarına mesajlarını ve öğütlerini kutsal kitaplarda bildirirler. Ayrıca bunlarda birey ve toplumun uyması gereken her türlü davranış şekilleri, yer almaktadır. Bu bakımdan ilahi olmayan dinlerde de “kutsal kitap” bulunabilir. Bunlar, genellikle ilahi kitaplardan derlenmiş kitaplar olarak değerlendirilmektedir.
2. ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?
Vahiy kelimesi sözlükte “ani telkin” anlamına gelir. Dini terim olarak “Allah’ın peygamberlerine gönderdiği ilahi sözler, emir, yasak ve tavsiyeleri içeren ilahi bilgiler” demektir. Vahiy, aracılı veya aracısız olarak gelmiştir. Aracısız vahiyde Allah, manayı peygamberin kalbine doğdurur. Aracılı olan ise ya elçi ile olur veya elçisiz. Elçi ile olursa vahiy meleği Cebrail, vahyi getirip peygambere bildirir. Elçisiz aracılı vahiyde ise peygamber Allah’ın sözlerini işitir; fakat O’nu göremez. Allah’ın insanlara değişik zamanlarda gönderdiği büyük kutsal kitapların sayısı dörttür. Bunlar ise, sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranıkerim’dir. Şimdi bunları sırasıyla daha ayrıntılı olarak tanıyalım.
3.1. Tevrat:
Tevrat, ibranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber 0, Allah tarafından Hazreti Musa’ya indirilen kutsal kitabın da adıdır. Tevrat’ın bir diğer adı da “Ahd-i Atik” (Eski Antlaşma) dir. Her Müslüman, Tevrat’ın Allah tarafından Hz. Musa’ya gönderildiğine inanmaktadır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, daha önce israiloğullarına (Yahud e) verilen değildir Bundan dolayı, Müslümanlar Tevrat’ın tahrip edilmemiş asıl nüshasına inanırlar Yüce Allah da asıl Tevrat’a Kuran da şöyle işaret etmiştir; ”Biz, içinde doğru rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik…” 1
3.2. Zebur:
Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Davut’a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Dinimize göre, Müslümanların Zebur’a da inanmaları gerekmektedir. Her Müslüman, Zebur’un Allah tarafından Hz. Davut’a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Nitekim Kuranıkerim’de bu konuda, “Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut’a da Zebur’u verdik.” 2 buyrulmaktadır. Bugün Zebur’un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat’ın içinde mezmurlar adı ile yer alan kısmın, Hz. Davut’a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dini hükümler getirmediği kabul edilmektedir .
3.3.İncil:
İncil kelime olarak “müjde” anlamına gelir. Hz. İsa’ya gönderilen kutsal kitaptır. İncil, Hz. İsa hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu yüzden değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir .325 tarihinde İznik’ de toplanan Konsilin kabul ettiği dört İncil şunlardır: 1. Matta, 2. Markos, 3. Luka, 4. Yuhanna
Bunların dışındaki İncilleri ise İznik Konsili yok etmiştir. Bugün, havarilerden Barnaba tarafından yazıldığı ileri sürülen bir İncil’den de söz edilmektedir. Bu İncil, diğerleriyle bir çok bakımdan, uyuşmamaktadır. Bunların başında ise tevhit ilkesi gelmektedir. Barbana İncil’i diğerlerinin aksine Tevhit ilkesini kabul etmektedir.
Barnaba İncil’inin orijinal bir nüshasının Paris’te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüshasının da Vatikan’da papalık kütüphanesinde olduğu bildirilmektedir. İncil’de esas itibariyle İsa’nın hayat hikayesi ile ahlaki öğretiler yer almaktadır. İncil, hukuki düzenlemelere yer vermez. Hıristiyanlar aynı zamanda Tevrat’ı da kutsal kitap olarak kabul ettikleri için hukuki düzenlemeler konusunda Tevrat’ı esas alırlar. Hıristiyanlar Tevrat’a Ahd-i Atik (Eski Ahit), İncil’e Ahd-i Cedit (Yeni Ahit) adını vermişlerdir .Zebur da dahil olmak üzere hepsini bir arada toplayan büyük kitaba da kutsal kitap anlamında “Kitabı Mukaddes” demektedirler.
3.4. Kur’an:
Kuranıkerim, Allah’ın Hz. Muhammed (S.A. V .) aracılığı ile bütün insanlara gönderdiği vahiylerin toplandığı kitabın adıdır.
Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an, Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.
Kur’an, Hz. Peygamber’e 23 sene içerisinde ayet ayet, sure sure indirilmiştir. 114 sure ve 6666 ayet olan Kuran’ın ilk suresi Fatiha, son süresi ise, Nas süresidir. Kuran’ın her yirmi sayfasına cüz denir. Otuz cüzden oluşan Kur’an, Hz. Muhammed tarafından da ayet ayet yazdırılmış ve korunmuştur. Ayrıca her gelen ayet, çoğu Müslüman tarafından ezberlenmiştir. Bu bakımdan ilk defa dünya tarihinde yazı ile ezber yöntemi ikisi bir arada kullanılmıştır. Böylece Kuranıkerim iki yoldan korunmuştur. Dolayısıyla onda hiçbir değişiklik yapılmamış ve ona hiçbir insan sözü karıştırılmamıştır. Yüce Allah, Kuran’ı kendisinin koruyacağını bildirmiştir: ”Doğrusu kitabı (Kuran-ı) biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.” 1
4. KUTSAL KİTAPLARA İMAN, İMANIN ŞARTLARINDANDIR
İslam’da iman esasları, birbirleriyle bağlantılıdır. Bundan dolayı, kitaplara iman, diğer iman esaslarından ayrılmaz. Allah’a inanmak, bizi onun peygamber gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygambere iman da onların Allah’tan getirip tebliğ ettiklerini tasdik etmeyi gerektirir. Peygamberlerin tebliğ ettikleri şeyler de Allah’ın kitaplarında bildirilenlerdir. Öyleyse iman esasları bir bütündür. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olmaz. Ben Müslüman’ım diyen hiçbir kimse, ben Kuran’a inanırım ama Tevrat’a, Zebur’a, İncil’e inanmam diyemez. Bunun gibi, Kuran’ın şu ayetine inanırım, şuna inanmıyorum da diyemez. Derse, imanın bütünlüğü ve Allah’a inanmanın bir değeri kalmaz. Bu, Allah’a güvenmemek anlamına gelir.
5. KURAN’IN DİNİ HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
1. Dinimizi Öğrenmek İçin Kutsal Kitabımıza Başvuralım
Yüce Allah Kuran-ı, insanlara doğru yolu göstermek için göndermiştir. Kuran’ da, Allah’ın istediği gibi iyi, doğru, dürüst insan olmanın yolları anlatılmaktadır. Kuran’ı okuyup anlayan insan, onda en doğru inanış esaslarını, en güzel ahlak kurallarını ve dinin en temel kural ve ilkelerini bulabilmektedir. Bunun için, Kuran’ı okuyup anlamak çok gerekli ve faydalıdır. Allah’tan yeni bir kitap gelmeyeceği için yeni ihtiyaçlara göre Kuran’ın zaman zaman yeniden yorumlanması (tefsir edilmesi) gerekir. işte Kuran tefsirleri böylece ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır.
Kuran’ı Arapça aslından okumak ibadet sayılmış ve sevap kabul edilmiştir. Bunun için Müslümanlar, Kuran okumaya çok önem vermişlerdir. Şurası bir gerçek ki Kuran sadece yüzünden ve ibadet niyetiyle okunmak için gönderilmemiştir. Asıl olan, Kuran’ın manasını anlamaktır. işte bu yüzden, Müslümanlar, kendi dilleriyle yapılmış olan meal ve tefsirleri okumalı ve üzerinde düşünmelidirler. Bu da bir ibadettir ve çok sevaptır.
5.2. Davranışlarımızda Kutsal Kitabımızdaki Öğütleri Dikkate Alalım
Davranışlarımıza yönelik öğütlerin Kuran’da yer aldığının Yüce Allah şöyle bildirmektedir: ”Andolsun ki biz Kuran’ı öğüt almak için kolaylaştırdık…” 2 Buna göre, Kuran, aynı zamanda bir öğüt kitabıdır.
Davranışlarımızı Kuran’ın öğütlerine göre düzenlediğimizde başlıca şu ahlaki özellikler karşımıza çıkıyor:
a Adaletli olmak b. Doğruluktan ayrılmamak c. Utanma duygusuna sahip olmak ç. Ölçülü olmak d. Hoşgörülü olmak e. Yumuşak huylu olmak f. Güvenilir olmak g. Cömert olmak h. Sabırlı davranmak, aceleci olmamak 1. Böbürlenmemek, kibirli yürümemek i. Vefalı olmak, nankör olmamak j. Büyükleri saymak, küçükleri sevmek k. Yoksulu, yetimi, kimsesizi kollamak 1. Haram yememek, kul hakkını gözetmek gibi
Müslüman olarak günlük hayatta Kuran’ın öğütlerini dikkate almalıyız; onları davranışlarımızda rehber edinmeliyiz. O zaman huzuru ve mutluluğu daha çabuk yakalarız.
6. KUTSAL KİTAPLARDAN ÖĞÜTLER
Kutsal kitaplar, insanlar tarafından yazılmış kitaplardan çok farklıdır. Çünkü onlar, Allah’ın sözleridir. Bu sözler, insanlara öğütler vererek doğru yolu göstermektedir. Şimdi bu kutsal kitaplardan sırasıyla bazı öğütleri aktaracağız.
a. Tevrat’tan Öğütler: “Babana ve anana hürmet et, ta ki Allah’ın, sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.” , “Katletmeyeceksin.” , “Zina etmeyeceksin.” , “Çalmayacaksın.”
b. Zebur’dan Öğütler: “Kamil insana göz koy ve doğru adama bak; Çünkü akıbet selamet ehlinindir. Fakat asiler birlikte yok olacaklar; Kötülerin sonu kesilecektir” , “Ne mutludur °.adama ki düşüncelere bakar; Şer gününde Rab onu kurtarır.”
c. İncil’den Öğütler: “Ne mutlu merhametli olanlara; çünkü onlara merhamet edilecek. Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allah’ı görecekler.” “Ve işte, biri İsa’ya gelip dedi: Ey muallim ebedi hayatım olsun diye ne iyilik yapayım? Ve İsa ona dedi: iyilik için neden bana soruyorsun? iyi olan biri vardır; fakat sen hayata girmek istiyorsan emirleri tut. 0, İsa’ya: Hangilerini, dedi. İsa da: ‘Katletmeyeceksin; zina etmeyeceksin; çalmayacaksın; yalan şahadet etmeyeceksin; babana ve anana hürmet edeceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin’ dedi.”
ç. Kuran-kerim’den Öğütler: “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmının, yalan yemin ve şahadet ile yemeniz için o malları hakimlere (yetkililere veya mahkeme hakimlerine el altından) vermeyin.” 1
“Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın her türlü hareket ve davranışınızda dürüst olun, çünkü Allah dürüstleri sever.” 2
“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin (barışçı olun). Sakın şeytanın peşinden gitmeyin çünkü 0, sizin aşikar düşmanınızdır.” 3
“(inananlar) Sabrederler, dürüst olurlar, huzurda (Allah’ın) boyun bükerler, hayıra harcarlar ve seher vaktinde Allah’tan bağış dilerler.” 4
Görüldüğü gibi ilahi kitapların hepsi insana doğruluğu, dürüstlüğü öğütlemektedirler. Herkese iyilik yapmayı, kötülükten sakınmayı istemektedirler. Kısaca onlar, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını hedeflemektedirler.

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar

Çanakkale Savaşını Anlatan Fotoğraflar(0)

Çanakkale Savaşını her yönü  ile anlatan en güzel resimler 1915-16 yılları arasında gerçekleşen ve tarihimizdeki en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale savaşına ait tarihi fotoğraflar:

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı

Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Evliyalardan Necmeddin İmad Kimdir Necmeddin İmad On ikinci ve on üçüncü asırlarda Anadolu’da yaşayan velîlerden. Kayseri’de yaşamış olan Necmeddîn İmâd hazretlerinin hayâtıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Necmeddin İmad Ancak Halvetiyye yolu ileri gelenlerinden olduğu ve 1224 (H.621) senesinde Kayseri’de vefât ettiği bilinmektedir. Kabri Kayseri’nin KalenderhâneSerçeoğlu mahallesinde ve HüseyinBey Hamamı karşısında olup, ziyâret edilmektedir.

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?

Derimiz Suyun Altında Neden Büzüşür?(0)

Derimiz Neden Suyun Altında Büzüşür? İnsan vücudu neredeyse su geçirmezdir. Vücudumuz sebum adında su geçirmez bir yağ ve mum karışımı üretir. En fazla sebum kafa derisi ve yüzümüzün üstünde bulunur.Bu yüzden en çok bu bölgeler yağlanır. Avuç içlerimizde ve özellikle ayaklarımızın altında sebum maddesinden fazla olmadığı için daha az su geçirmezlerdir. Küvet yada havuzda uzun

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı

Pir Murad Baba Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Pir Murad Baba Kimdir ? Doğum yılı : 1915, vefatı: 11.11.2009 Annesi Güllü H tûn; Samsun’da medfun. Babası, Ömer Baba; Köy kabristanında. Pir Baba Hazretleri’nin hayatını sürdürdüğü yer; Gümüşhane ilinin Kelkit-Köse İlçesi’ne bağlı, eski ismi Şurut olan bugünkü adıyla Kabaktepe olarak bilinen köy, tarihte Seyyid Ahmed Baba ÇAĞIRGAN Hazretleri adına kaydedilmiş, bir vakıf köyüdür. Kabaktepe

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı

Muhammed Ömer Kimdir Kısaca Hayatı(0)

Muhammed Ömerin Hayatı Hakkında Bilgiler Molla Muhammed Ömer 1996′da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesiyle Afganistan’ın büyük bir kısmı tarafından devlet başkanı olarak tanınan; ama uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülke tarafından devlet başkanlığı tanınmayan Afganistan eski devlet başkanı. Taliban’ın lideri.

Devamı
Sponsorsİletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası