Cevşen Ül Kebir Cevşen Duası Nasıl Okunur

Cevşen Ül Kebir Büyük Zırh Cevşen Duası, Büyük Zırh Cevşen Ül Kebir Cevşen Duası, Cevşen Ül Kebir Cevşen Duası Büyük Zırh

Cevşenül Kebir


Allah ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum
(1)

1. Ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah
2. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
3. Ey ahirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4. Ey her şeyi hakkıyla bilen Âlim
5. Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halim
6. Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim
7. Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hâkim
8. Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadim
9. Ey her şeyi ayakta tutan Mukim
10. Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

1. Ey efendilerin efendisi
2. Ey dualara cevap veren
3. Ey iyiliklerin sahibi
4. Ey dereceleri yükselten
5. Ey bereketleri büyük olan
6. Ey hataları bağışlayan
7. Ey belaları def eden
8. Ey sesleri işiten
9. Ey dilekleri veren
10. Ey sır ve güzellikleri bilen

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

1. Ey bağışlayanların en hayırlısı
2. Ey yardım edenlerin en hayırlısı
3. Ey hükmedenlerin en hayırlısı
4. Ey her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı
5. Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
6. Ey varislerin en hayırlısı
7. Ey övenlerin en hayırlısı
8. Ey rızk verenlerin en hayırlısı
9. Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
10 Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

(4)

1.Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
2. Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
3. Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
4. Ey büyük ve yüce olan
5. Ey kudret ve azabı şiddetli olan
6. Ey ikabi şiddetli olan
7. Ey hesabı süratli gören
8. Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
9. Ey katında Ümmül kitap bulunan
10.Ey yüklü bulutları yoktan var eden

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

(5)

1.Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan
2. Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan
3. Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan
4. Ey bağışlaması bol olan Gufran
5. Ey kullarına yol gösteren Burhan
6. Ey gerçek saltanat sahibi sultan
7. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhan
8. Ey kendisinden yardım istenen Müstean
9. Ey nimet ve beyan sahibi
10.Ey emnü eman sahibi

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

6

1.Ey azametine her şeyin boyun eğdiği
2. Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
3.Ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu
4. Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
5. Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
6. Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
7.Ey korkusundan dağarlın yarıldığı ve parçalandığı
8. Ey emeriyle göklerin ayakta durduğu
9. Ey izniyle yerin karar kıldığı
10.Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

(7)
1. Ey hataları mağfiret eden
2. Ey belaları kaldıran
3. Ey ümitler kendisinde son bulan
4. Ey ihsanı bol veren
5. Ey hediyeleri geniş olan
6. Ey mahlukata rızk veren
7. Ey ölümlere karar veren
8. Ey şikayetleri işiten
9. Ey askerleri gönderen
10. Ey esirleri salıveren

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

8

1.E hamd ve sena sahibi
2.Ey şeref ve yücelik sahibi
3. Ey fahr ve baha sahibi
4.Ey ahd ve vefa sahibi
5.Ey af ve rıza sahibi
6.Ey iyilik ve bağış sahibi
7. Ey kesin söz ve hüküm sahibi
8.Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
9.Ey cömertlik ve nimetler sahibi
10.Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

(9)

1. Ey olmamasını istediği meydana gelmense engel ve Mani
2. Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dafi
3. Ey faydalı şeyleri yapan Nafi
4. Ey bütün sesleri işiten Sem i
5. Ey dileklerinin mertebesini yükselten Rafi
6. Ey her şeyi saltanatla yapan Sani
7. Ey kullarına şefaat eden Safi
8. Ey istediğini istediği şekilde toplayan Cami
9. Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan Vasi
10. Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Musi

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

Büyük zırh. Peygamberimize vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münacat.

Cevşen duası Ziyaeddin Gümüşhanevinin derlemiş olduğu dua mecmuası Mecmuatül Ahzab da yer alır. Meşhur bir senetle ehl-i sünnetin kaynaklarında yer almaması senedi yok anlamına da gelmez. Zeynel Abidin den rivayetle günümüze kadar gelmiş, özellikle Bediüzzaman Said Nursî nin gayretleriyle genel bir kabule mazhar olmuştur.

Cenab-ı Hak Kur anda Esma-ül Hüsna (en güzel isimler) Allah ındır, bunlarla Allah a dua edin buyurur. Sahih hadislerde Cenab-ı Hakkın 99 ismi nazara verilir. Cevşen duası Allah ı bin bir isimle tanıma ve O na bu esma ile yalvarma yolunu açar.

Kur an-ı Kerim, bitmez tükenmez bir dua hazinesidir. Hemen çeşit dua ayetleri Kur an ın her tarafına serpiştirilmiş durumdadır. Bir de ayetlerden iktibas şeklinde, yani ayette de kullanılan ifadelerden yola çıkarak yeni yeni dualar yapılabilir. Peygamber Efendimizin Cevşenü l-Kebir isimli duası, bunun en harika bir örneğidir. Bu duasında Hz. Peygamber (asm) açıktan veya dolaylı bir şekilde Kur anda geçen ifadeleri kullanarak cehennem ateşinden korunmayı istemiştir.

Bu duada her birinde on isim olmak üzere yüz ayrı bölüm vardır. Her bölümün sonunda: Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah ım, Seni tenzih ederiz. El aman, el aman. Bizleri cehennem ateşinden halas eyle / koru, kurtar denilmektedir.

Şimdi bu bölümlerden birini örnek olarak veriyoruz. Cevşenin 61. bölümünde şöyle deniliyor:

Ey gece ve gündüzü çeviren. , Ey karanlıkları ve nuru yaratan , Ey gölge ve sıcaklığı var eden. Ey güneş ve ayı itaat ettiren. Ey ölüm ve hayatı yaratan. Ey yaratma ve emir O na ait olan. Ey ne bir eş, ne de çocuk edinmeyen Ey mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan. Ey zillet sebebi bir yardımcısı olmayan Ey havl ve kuvvet kendisinin olan. Ey kendinden başka ilah olmayan Allah ım! Seni tenzih ederiz. El aman, el aman! Bizleri cehennem azabından koru.

Peygamberimizin bu duasında yer alan ifadeler, sırasıyla şu ayetlerden alınmıştır:

Allah gece ve gündüzü çevirir. (Nur, 44);

Allah karanlıkları ve nuru yarattı. (En **, 1);

gölge ile sıcaklık bir değildir. (Fatır, 21) ;

Allah, güneşi ve ayı itaat ettirdi. (Ra d, 2);

O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. (Mülk, 2);

Dikkat edin yaratma ve emir O na aittir. (A raf, 54);

Rabbimiz ne bir eş, ne de çocuk edinmemiştir. (Cin, 3);

O nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. (İsra, 111);

O nun zillet sebebi bir yardımcısı yoktur. (İsra, 111),

Bütün kuvvet Allah ındır. (Bakara, 165)

Alıntı

0 yorum

Yorumuzunu Ekleyin

Üye Adı:
E-mail:
Website:
Yorum:

Diğer YazılarAna Sayfa

Alak Suresi Türkçe Tefsiri

Alak Suresi Türkçe Tefsiri(0)

Bu konuda Kuran-ı Kerim’de 96. sırada bulunan Alak Suresinin Türkçe açıklamasını bulacaksınız. TÜRKÇE KURAN-I KERİM VE TEFSİRİ ( MUHAMMED ESED ) 96 – Alak RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADI Bu surenin ilk beş ayeti, tartışmasız bir şekilde, Kur’an vahyinin başlangıcını teşkil etmektedir. Kesin tarihini tesbit etmek mümkün değilse de, bütün otoriteler, bu beş ayetin hicretten önce

Tin Suresinin Türkçe Açıklaması

Tin Suresinin Türkçe Açıklaması(0)

TÜRKÇE KURAN-I KERİM VE TEFSİRİ ( MUHAMMED ESED ) 95 – Tin RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADI 85. sureden (Burûc) sonra nazil olan bu sure temel bir ahlakî gerçeği formüle eder ve onun bütün sahih dinî öğretilerde ortak olduğunu vurgular. Surenin ‘başlığı’ -veya, daha doğrusu, sureye adını veren anahtar kelime- ilk ayetinde geçen -incir (tîn) (yani,

Mezheplere Göre Helal ve Haramlar

Mezheplere Göre Helal ve Haramlar(0)

4 Büyük mezhebe göre helal ve haram olan 70 maddelik yorumlara göz atalım. Konular Hanefi Maliki Şafii Hanbeli 1   Ölü hayvanın derisi helal midir?   Haram   Helal   Haram   Helal 2  Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Helal _ _ Haram 3   Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir?   Mekruh   Helal   Haram

Kadir Suresinin Tefsiri

Kadir Suresinin Tefsiri(0)

TÜRKÇE KURAN-I KERİM VE TEFSİRİ ( MUHAMMED ESED ) 97 – Kadir RAHMÂN, RAHÎM ALLAH ADI Önceki surenin (‘Alak) -ki Hz. Peygamber’in nübüvvetinin başlangıcına tekabül eder- ilk beş ayetinin nüzulüne atıfla başladığından Kadr suresi, tartışmasız olarak Mekke döneminin başlangıcına aittir. 1. Ayet: BİZ bu [ilahî kelâm]ı Kadir Gecesi’nde (1) indirdik. 1 – Yahut: “Kudret Gecesi”

İslamdan Çıkaran Küfür Sözleri

İslamdan Çıkaran Küfür Sözleri(0)

Elfaz-ı Küfür hakkında bilgi vermek gerekiyor. Akaid kitaplarında “Elfaz-ı Küfür” başlığı altında yer verilen bu küfür çeşidi daha çok müslüman olup da İslâm’ın yaşanmadığı toplumlarda görülür. Bilhassa inanç bilgisini yeterince alamayan insanlar bu tehlikeye çabuk düşerler. Çünkü İslâm dışı kültür değerlerinin hakim olduğu ortamlarda yetişmişlerdir. İman müslümanın en kıymetli servetidir. Çünkü ahiretteki ebedi hayatının güzelleşmesine

Devamı
















Sponsors



İletişim

Sosyal networks

Gözde Kategoriler

Gizlilik Bildirimi © 1997-2013 odin.net Tüm hakları saklıdır. Site Haritası